تلفن یزد

035-۹۱۰۰۳۴۶۱ 
۰۳۵-۳۷۲۶۳۴۶۱-۶۲

نشانی یزد

 یزد – خیابان شهید مطهری- مجتمع علم و فناوری اقبال- شرکت سپهر افزار ایرانیان

فکس

035-38413462